Recente opdrachten

2007-2008
Provincie Gelderland
Schrijven van de Gelderse visie hoogwaterveiligheid. Het klimaat verandert, de afvoer van water via de grote rivieren neemt toe. De hoogwatervisie is bedoelt om het Gelderse standpunt neer te zetten voor de aanpak van maatregelen om de vergrote afvoer te kunnen verwerken.

Provincie Gelderland
Projectleiding van het project normering regionale waterkeringen. In het Gelderse gebied liggen secundaire waterkeringen waarvoor geen afspraken over kwaliteit zijn vastgesteld. Dit project beoogt het vastleggen van normen daarvoor.

Gemeente Nijmegen
Interim hoofd van het bureau Industrie. Het bureau verzorgt de vergunningen en de handhaving van diverse Nijmeegse bedrijven. Ondersteuning van college van B&W over zaken betreffende bedrijven en leidinggeven aan ambtelijke organisatie. Daarnaast projectleider van de organisatie-aanpassing van de beide bureaus Industrie en MKB.

2009
Gemeente Arnhem
Interim hoofd van de afdeling Projectleiding binnen de sector Stadsingenieurs. De afdeling verzorgt de projectleiding van een groot deel van de civieltechnische projecten die binnen de gemeente worden uitgevoerd (nieuwe ontwikkelingen en beheer en onderhoud).

Gemeente Arnhem
Interim hoofd van de Sector Stadsingenieurs. De Sector is verantwoordelijk voor het uitvoeringsgereedmaken en de realisatie van alle (civieltechnische) projecten in de buitenruimte van de stad. Het sectorhoofd is tevens lid van het MT van de Dienst Stadsbeheer.

2010
Gemeente Arnhem

Begeleiding van de herijking project Projectmatig Werken (PMW). Binnen de Dienst Stadsbeheer is in 2009 het project PMW gestart om de manier van werken binnen de Dienst eenduidiger te maken. De herijking had tot doel de resultaten tot nu toe te evalueren en te komen tot nieuwe afspraken voor de komende maanden.

Gemeente Nijmegen
Civieltechnisch adviseur bij het project “Ruimte voor de Waal – Nijmegen”. Dit project maakt deel uit van het Nationaal programma “Ruimte voor de Rivier” en omvat het uitwerken van het Inrichtingsplan tot een zogenaamd SNIP 3 advies. Verantwoordelijk voor de projectmatige aansturing van diverse projectonderdelen.

2011-2012
Gemeente Nijmegen
Technisch Manager bij het project “Ruimte voor de Waal – Nijmegen”. Voorbereiding van de aanbestedingsprocedure ten behoeve van definitief ontwerp en de uitvoering. Voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure en noodzakelijke vergunningen. Verantwoordelijk voor het technische onderdeel van het project.

2012-heden
Gemeente Nijmegen
Technisch Manager bij het project “Ruimte voor de Waal – Nijmegen”. Begeleiding van het definitief ontwerp en de uitvoering door Opdrachtnemer i-Lent. Verantwoordelijk voor het technische onderdeel van het project.